Молба за членствоЧленският внос в КРИБ-Бургас, който е в размер на една минимална работна заплата, която към момента е 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/ се заплаща в срок до 1 месец след одобряването на кандидатурата от Управителния съвет /сумата, която се заплаща е пропорционална на оставащите месеци в годината/. За всяка следваща година членският внос се заплаща до края на м. януари /съгласно чл. 14/2 от Устава/. Встъпителната вноска се заплаща еднократно и е в размер на 210 лв. /двеста и десет лева/