Комитети

 Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА  УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТИТЕ КЪМ УС НА КРИБ

 

 1. Комитетите са помощни органи към Управителния съвет на КРИБ съгласно Устава на Конфедерацията.
 2. Те се създават и закриват с решение на УС.
 3. Комитетите имат консултативни функции в конкретна област на икономическа дейност и обединяват представители на търговските дружества и сдруженията, членове на Конфедерацията, имащи предмет на дейност, свързана със съответната икономическа дейност. Комитетите са отворени структури и в тяхната работа могат да участват всички  членове на КРИБ, които желаят това, дори и такива, които имат различен предмет на дейност.
 4. Комитетите, по възлагане на УС или по собствена инициатива:
 • обсъждат проблеми, свързани с развитието на отношенията в дейността;
 • предлагат на Управителния съвет проекти на решения относно предложения до компетентните държавни органи по стратегически въпроси, принципни позиции и провеждането на необходима политика;
 • предлагат на Управителния съвет предприемането на законодателни и/или други нормативни промени, водещи до подобряване на дейността в сектора;
 • предлагат на УС да инициира срещи с други работодатели извън КРИБ, както и със социални партньори, при доказана необходимост от обединяване на позиции, отнасящи се до областта на действие на комитета;
 • обсъждат съвместно с други комитети към КРИБ необходимостта от обща позиция, която да бъде предложена за одобрение на Управителния съвет;
 • изпълняват други задачи, възложени им от Управителния съвет.
   1. Комитетите се ръководят от председатели, които имат правомощия по насрочване, свикване и ръководене на заседанията на комитетите.
   2. За улесняване на оперативната дейност могат да бъдат избирани съпредседатели или зам.-председатели, които да изпълняват функциите на председателя едновременно с него или по заместване.
   3. Комитетите приемат решенията си с консенсус. В случай, че това не е възможно, проблемните въпроси се внасят за окончателно решаване в Управителния съвет.
   4. Горните правила се отнасят и до устройството и дейността на „ад хок“ комитетите към КРИБ, като Управителният съвет може да въвежда допълнителни изисквания в съответствие със задачите и целите на съответния комитет.

Настоящият Регламент е приет с Решение   от  18 май  2016г. на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ - Гласът на българския бизнес.

 

 

КОМИТЕТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

Комитетът е създаден през м.март 2012 г. с решение на УС на КРИБ. Дейностите на Комитет „Здравеопазване” са фокусирани върху следните приоритети: финансовата рамка на националната здравноосигурителна система; производството и дистрибуцията на генерични лекарства; функционирането на медицинските институции; здравното осигуряване; електронното здравеопазване и използването на иновативни ИТ методи в сектора; дейността в сферата на безопасните и здравословни условия на труд.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Димитър Димитров, Главен изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Софарма Трейдинг АД, и председател на УС на Българската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства /БАТЕЛ/

Г-н Константин Велев, Член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг ЕАД

Д-р Мими Виткова, Изпълнителен директор на ОЗОФ “Доверие“ ЗАД

 

 

КОМИТЕТ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ"

Комитетът е създаден през 2011 г. Неговите приоритети са насочени към развитие на селскостопанския сектор и усъвършенстване на законодателството, включително управлението на фондовете на ЕС за земеделските производители.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г-н Стоян Желев, Председател на Съвета на директорите на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България и изпълнителен директор на София Франс Ауто АД

 

 

 

КОМИТЕТ "СИГУРНОСТ"

Комитетът е създаден през м.септември 2012 г. със следните основни цели: да промотира развитието на сигурността, приемствеността и устойчивото развитие на бизнеса; да бъде платформа за обмяна на идеи и информация в сектора на сигурността, включително физическа, кибер и информационна сигурност; да изготвя предложения за законодателни промени относно бизнес сигурността и да ги представя на Управителния съвет на КРИБ; да предоставя на членовете на Конфедерацията данни за текущия статус на системите за сигурност.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Здравко Дерелиев, Председател на УС, Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана /НАФТСО/
 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г-н Стоян Боев, Заместник-председател на УС, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/

Г-н Бойко Митев, Директор Сигурност за Централа и Източна Европа, Хюлет-Пакард България ЕООД

 

 

 

КОМИTET “ФИНАНСОВИ УСЛУГИ”

Комитетът е създаден на 3 февруари 2010 г. със следните приоритети: да предлага подробни мерки за възстановяване и ускоряване на икономическия ръст и развитие на капиталовия пазар в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-жа Петя Димитрова, Изпълнителен директор, Юробанк България АД

Г-н Камен Колчев, Главен изпълнителен директор, Елана Холдинг АД

 

 

КОМИТЕТ "ЕНЕРГЕТИКА"

Комитетът е актуализиран на 22 януари 2015 г. Основните дейности на Комитета са насочени към дискутиране и подготвяне на позиции относно развитието на енергийния сектор в България и политиките на ЕС, включително усъвършенстване на настоящото законодателство и регулаторните режими, повишаването на конкурентоспособността и стимулирането на инвестициите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)

Г-н Камен Колчев, Главен изпълнителен директор, Елана Холдинг АД

 

 

 

КОМИТЕТ "ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА"

Мисията на Комитет „Инвестиционни проекти и инфраструктура” е да издигне и промотира престижа на българския строителен бизнес във взаимоотношенията с българската държавна администрация, институциите на ЕС и международните партньори; да прави препоръки за осъществяване на системна политика в сферата на публичните инвестиции в полза на обществото и бизнеса в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р инж. Николай Михайлов, Председател на Съвета на директорите, Трейс Груп Холд АД

 

 

 

КОМИТЕТ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ"

Комитетът е актуализиран на 23 януари 2015 г. Главната цел на Комитет „Европейски фондове и програми” е да предлага решения за оптимизиране на функционирането и усвояването на европейските фондове и програми в полза на частния сектор в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Стоян Ставрев, Изпълнителен директор, Българска консултантска организация ЕООД

Г-жа Теодора Овчарова, Изпълнителен директор, Елана Инвестмънт АД

Г-н Янко Илиев, Съдружник в Лирекс БГ ООД

 

 

 

КОМИТЕТ "ДАНЪЦИ И ПРАВО"

Комитетът е създаден на 9 февруари 2010 г. Неговите приоритети са изготвяне на предложения за усъвършенстване на данъчното и митническо законодателство, както и изготвяне на препоръки относно правната база на бизнес средата в България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Г-н Георги Симеонов, Главен Мениджър, Делойт България ЕООД

 

 

 

КОМИТЕТ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Дейностите на Комитет „Човешки ресурси” са актуализирани през м. януари 2015 г. с решение на Управителния съвет на КРИБ. Понастоящем главните приоритети на Комитета са да предоставя на Управителния съвет професионално аргументирани позиции по отношение на законодателните промени, инициирани от Националния съвет за тристранно сътрудничество, да инициира дискусии и да предлага промени в релевантното законодателство за по-голяма гъвкавост на работното място, да помогне на членове на КРИБ да споделят най-добрите практики в сферата на управлението на човешките ресурси.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-жа Таня Стивасарева, адвокат, мениджър в Ърнст и Янг България ЕООД

Г-н Христо Цветков, Директор Човешки ресурси, МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД

 

 

 

КОМИТЕТ "ИКТ"

Комитет ИКТ и електронно правителство е преименуван на Комитет ИКТ през м. май 2013 г. Основните цели на Комитет ИКТ са: да работи за развитието на ИКТ бизнеса в страната, като се фокусира основно върху стратегиите и програмите за развитие; да бъде платформа за обмяна на идеи между компаниите от ИКТ сектора, членове на КРИБ. Комитетът подготвя и представя на Управителния съвет на КРИБ предложения, касаещи законодателни и практически проблеми в сектора.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Георги Ранделов, Мениджър за публичния сектор на Майкрософт в регион Мултикънтри в Централна и Източна Европа

Г-н Теодор Захов, Член на управителния съвет, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

 

 

 

КОМИТЕТ „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА”

Комитетът е учреден на 22-ри март 2016 г. по инициатива на компании-членки на КРИБ със следните основни цели: да работи за промяна на нормативната уредба, регулираща транспортния сектор; за осигуряване защитата на интересите на бизнеса в ЕК; за подобряването на взаимоотношенията със съседните на България страни, както и със страните от ЕС; за по-ефективна работа с отговорните държавни институции; за осигуряване и подготовката на кадри; да инициира подкрепа за създаване на единна браншова камара на превозвачите в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Г-н Ивайло Константинов, генерален мениджър на Юнион Ивкони ООД
Г-н Христо Христов, президент и изпълнителен директор на Дискордиа АД
Г-н Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед АД