Информация

В продължение на идеята на семинара "Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне еврогрантове" , в раздел "Презентации" в уебсайта на КРИБ-Бургас са публикувани конкретни сведения относно актуалните към момента отворени за подаване на проектни предложения процедури, а именно:

1. „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" (Ресурсна ефективност) към ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“.

2. Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" от Програмата за развитие на селските райони.

3. Информация за отворената към момента за обществено обсъждане грантова процедура “Трансгранични партньорства” към ОПРЧР. По нея могат да участват с проекти  работодатели, социални партньори, общини и райони на общини, неправителствени и други организации, включително членове на КРИБ и КРИБ-Бургас.