20 март

Годишен отчет 2017

Свали годишен отчет 2017

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

За мен е удоволствие да Ви представя Годишния отчет на местната структура на КРИБ за 2017г., който отразява цялостната дейност на представителството на Конфедерацията на Работодателите и индустриалците в Бургас за изминалата година.  Бих казал, че това беше динамичен период, изпълнен с разностранни, прецизно позиционирани във времето и таргетирани дейности, които доказаха своята ефективност с реални ползи за членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и разбира се, за българската икономика.

 

КРИБ е „Гласът на българския бизнес“ и поради тази причина целите и са насочени към цялостно подобряване на конкурентоспособността и бизнес климата в страната, споделяне на добри бизнес практики между компаниите-членки на Конфедерацията, привличане на инвестиции, успешна работа с чужди компании и реализация на увеличени обеми българска продукция на международните пазари, разкриване на нови работни места, осигуряване на ефективни решения за решаване на кризата с липсата на квалифицирани специалисти и други свързани инициативи.

 

Представителна организация на бизнеса в Бургас и областта е регионалната представителство - КРИБ-Бургас . Структурата обединява солиден брой компании, опериращи успешно дълги години и постигнали устойчиви растеж и развитие в съответните браншове.

 

Инициативите на организацията са обвързани с националните цели на КРИБ и съобразени с текущите обстоятелства и региона.

 

С оглед постигане на поставените цели, КРИБ-Бургас работи в постоянно сътрудничество с властта на местно и национално ниво, синдикатите, гражданското общество, различни организации, включително поддържайки провеждането на необходими реформи във всички ключови сектори на държавата и конкретни предложения с оглед на тяхната оптимизация. При дейността си, КРИБ-Бургас си сътрудничи и с различни организации на европейско и международно ниво, работата с които също рефлектира положително върху бизнес климата в страната.

 

КРИБ-Бургас ефективно защитава и представлява икономическите интереси на своите членове, популяризира и насърчава тяхната инвестиционна дейност и отговорното им социално и обществено ангажиране, информира ги своевременно за нормативни промени, съдейства с информация, специалисти, конкретика относно различни, включително международни казуси. 

 

Структурата на Конфедерацията за Бургас регулярно предоставя на своите членове актуална информация относно текущи промени в различни ключови нормативни актове, които касаят тяхната дейност.

 

В Годишния отчет за 2017г. на КРИБ-Бургас ще намерите детайлно отразени със съответни дати и кореспондираща информация стъпките, които сме предприели през изминалата година в посока постигане споменатите цели на Конфедерацията.

 

КРИБ-Бургас е активен участник в заседанията на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район и работните срещи-дискусии на Регионалните организации на КРИБ.

 

През изминалата година, КРИБ-Бургас работи и в посока повишаване на информираността на местния бизнес относно различни възможности за развитие. За целта, Конфедерацията инициира различни дискусии, срещи, информационни дни, ориентирани към разнообразна проблематика. Специално внимание бе отделено на повишаване капацитета на бизнеса относно привличането финансиране на проекти от европейските фондове - оперативните програми от Националната стратегическа референтна рамка за програмен период 2014-2020 г.

 

Дейностите на КРИБ -Бургас за 2017г. включват и активно участие в Общественият съвет по аутсорсинг; Кръгла маса Икономика и Енергетика; регионални срещи, обвързани с изпълнение на целите по Иновационна стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020г.

 

КРИБ-Бургас е съорганизатор на редица високоефективни инициативи като III-ти Facility Management forum,  Бизнес ПРО Форум „Директни програми за финансиране от ЕС“,  Форум „Програма Конкурентоспособност и инвестиции  2017г. В полза на компаниите, опериращи в областта на туризма, съвместно с Портала на българските общини, КРИБ-Бургас организира дискусия "За по-чист морски туризъм".

 

Предприети бяха стъпки в посока преодоляване на кризата с липсата на квалифицирани кадри. За целта, КРИБ-Бургас стана част от информационни кампании и обща стратегия за решаването на този проблем, съвместно с Община Бургас, Областна Управа, Агенция по заетостта Бургас и други структури. Подписани бяха и споразумения за сътрудничество с обучаващите специалисти институции в града: Бургаски свободен университет и Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

 

 

Дейността на регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, e прецизна, добре обмислена и таргетирана и постига целите си. Доказателство за това е отличната обратна връзка, която получаваме от членовете на КРИБ-Бургас, но и видимите промени в специфичните процеси, на които структурата целенасочено влияе и към които насочва конкретни дейности.

 

Развитието на българския бизнес е необходима ключова предпоставка, за подобряване икономическата ситуация в страната. Това е глобалната цел на КРИБ, към която продължаваме да вървим уверено и тази година.

 

В заключение, с оглед на всичко казано до момента, мога смело да заявя, че работата на КРИБ-Бургас за 2017г, бе ползотворна и високоефективна и доказа своята полезност във вид на привлечени капитали, разширена информираност, ноу-хау асистенции от различни специалисти в различни области, реални стъпки в посока решаване на конкретни казуси.

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЯН КАРАНЕНОВ