Сезонна заетост на работници от държави извън Европейския съюз

Сезонна заетост на работници от държави извън Европейския съюз

Със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е предвидена възможността за издаване на разрешение за сезонна работа на чужденци, граждани на държави извън Европейския съюз за срок от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година.

        Разрешението за сезонен работник се издава от Министерството на вътрешните работи и съдържа предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за разрешаване на достъп до пазара на труда. Това решение се издава в 15-дневен срок от подаване от работодателя на заявлението за сезонна работа. Заявлението и приложимите към него документи се внасят не по-късно от 30 дни преди заявената начална дата на започване на заетостта.

        Предвидено е, че сезонна работа до 90 дни се регистрира от Агенцията по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.

        Със Заповед № РД 01-47 от 17.01.2017г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден  списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните и за които е възможно наемането на чуждестранни работници. Към настоящия момент в списъка са включени секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

        Според разпоредбите на закона транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и в обратната посока са за сметка на работодателя. За сметка на работодателя са задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник. Тези разходи не се възстановяват на работодателя от сезонния работник и не могат да се приспадат от възнаграждението му.

        Подготовка на документи и процедурата по снабдяване с разрешения за работа на чужденци в България може да се извърши от Правна кантора „Иванова и съдружие“ .

При желание за контакти може да се обърнете към Координатора на КРИБ-Бургас.